Vele jaren geleden was de Utrechtse keel-, neus- en oorarts Dr. C. R. J. Versteegh tot de overtuiging gekomen, dat alleen door hechte samenwerking tussen verschillende specialismen een betere opsporing en genezing van longziekten mogelijk moest worden. Op zijn initiatief kwam in 1942 in het St. Antonius Ziekenhuis Utrecht het eerste Nederlandse longteam tot stand. Daarvan waren, behalve hijzelf, ook de chirurg Klinkenbergh, de röntgenoloog Öfner en de longarts Bronkhorst lid. Deze laatste was tevens directeur van Berg en Bosch.

Eind 1945 werd de door hem opgeleide jonge longarts Swierenga als zijn medewerker verantwoordelijk voor de gang van zaken op de Iongafdeling van het St. Antonius Ziekenhuis. Daar werden en worden diagnostische en therapeutische problemen nog steeds wekelijks in teamverband besproken. In die omgeving kwam Swierenga uitstekend tot zijn recht en ontwikkelde hij zich tot een allround longarts met belangstelling voor een breed vakgebied. Hij beschikte over een fenomenaal geheugen, een gedegen vakkennis en handvaardigheid. Zijn didactische gaven en de plezierige manier waarop hij met zijn assistenten omging maakten hem tot een geliefd leermeester. Zijn niet aflatende werklust was bij zijn medewerkers berucht.

Swierenga maakte de kwaliteiten van zijn leermeesters, Prof. Bronkhorst en Dr. Versteegh tot de zijne. AI gauw nam hij in het Utrechtse longcentrum een centrale plaats in. Meer dan dertig jaar gaf hij er zijn beste krachten aan. De wetenschappelijke en de opleidingsactiviteiten werden verder uitgebreid in het nieuwe St. Antonius Ziekenhuis, sinds 1983 gevestigd te Nieuwegein. Zowel de medische, wetenschappelijke als opleidingsactiviteiten namen een stormachtige ontwikkeling en gaf de longafdeling landelijk een hoge waardering waardoor de longafdeling in 2004 in Elseviers weekblad, na een landelijke enquête, werd uitgeroepen tot de beste afdeling longziekten van Nederland. Ook het bestuur van de stichting werd in de afgelopen jaren verjongd.

Het bestuur van de Prof. Dr. Jaap Swierenga Stichting hoopt dankzij uw bijdrage of donatie in de toekomst nog meer aan de doelstellingen van de stichting te voldoen.